EGZAMIN CZELADNICZY

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

 

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

 

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. 

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Do egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek o przystąpienie do egzaminu czeladniczego zawierający następujące dane:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. adres zamieszkania;
 5. informację o spełnianiu warunków, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 5, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, oraz przedstawić oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub – z upoważnienia izby rzemieślniczej – przez cech, a w przypadku gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
 2. jedną fotografię o wymiarach 35 × 45 mm;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, w wysokości 760,71 zł na konto Izby Rzemieślniczej w Kaliszu:

 

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu

Częstochowska 93 f
62-800 Kalisz

nr konta:

BZ WBK SA O/Kalisz  nr   81 1090 1128 0000 0000 1201 5721

WNIOSKI DO POBRANIA

lp.nazwa plikutypwielkość
1.Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczegopdf413,98 [KB] POBIERZ
2.Zaświadczenie - odbycie nauki w zawodziepdf71,23 [KB] POBIERZ
3.Oświadczenie dla osób, które pracowały w danym zawodzie, ale nie mogą udokumentować stażu pracy.pdfpdf153,37 [KB] POBIERZ
4.Rozporządzenie MEN ws. egzaminu mistrzowskiego, egzaminu czeladniczego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieśln.pdfpdf18 780,72 [KB] POBIERZ
5.Oświadczenie dla spółekpdf31,68 [KB] POBIERZ

INFORMATOR CZELADNICZY

OPŁATY ZA EGZAMINY

Stawki opłat za egzaminy w 2023 roku:

 • Egzamin mistrzowski – 1740,52 zł.
 • Egzamin czeladniczy – 870,25 zł.
 • Egzamin sprawdzający – 310,80 zł.

 

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski - 30 %., czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Opłatę za egzamin należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu

Częstochowska 93 f
62-800 Kalisz

nr konta:

BZ WBK SA O/Kalisz  nr   81 1090 1128 0000 0000 1201 5721

Aktualności

2022-11-23

Załóż konto PUE ZUS!
Do 30 grudnia 2022 r. przedsiębiorcy jako płatnik składek mają obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

2022-10-07

Zrewitalizowana Stara Kaflarnia przy ul. Łacnowej 37 w Zdunach

W piątek, 30 września 2022r. odbyło się oficjalne otwarcie Starej Kaflarni w Zdunach, która została zmodernizowana w ramach projektu: "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach". Jest to najstarszy tego typu obiekt w Polsce!

2022-10-06

Zapraszamy na otwarcie zrewitalizowanej Starej Kaflarni w Zdunach!

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE