Menu

Aktualności

na zdjęciu herb Zdun

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LIII.363.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, wspieranie aktywności w kreatywności, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

pod nazwą:

„Spotkanie integracyjne o charakterze szkoleniowo-warsztatowym”.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Motylek na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie.

Umowę podpisano 27 listopada 2023 r.

Wartość udzielonej dotacji –  1 200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100.

                                                                                                                                             Burmistrz Zdun

                                                                                                                                         /-/ mgr Tomasz Chudy