Menu

Gminna Rada Pożytku Publicznego

Pierwsze posiedzenie GRPP

W poniedziałek 12 lutego ukonstytuowała się Gminna Rada Pożytku Publicznego w Zdunach. Pomysł uwtorzenia Rady, która będzie miała funkcje doradcze i opiniujące np. uchwały Rady Miejskiej Zdun wyszedł od prezes Stowarzyszenia "Razem dla Konarzewa".

więcej informacji
plik foto id: 1400031371

Powołanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego

ZARZĄDZENIE nr 276/2018
Burmistrza Zdun
z dnia 23 stycznia 2018 roku 

w sprawie powołania przedstawicieli I kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),  art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), oraz § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3167),

Zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach w składzie:

 • Sylwia Wawrzynowicz - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Barbara Łasińska - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Alicja Stachowiak - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Beata Ptak - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Dariusz Dębicki - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Elżbieta Kurkiewicz - przedstawiciel Rady Miejskiej w Zdunach,
 • Eugeniusz Koczorowski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Zdunach,
 • Władysław Ulatowski - przedstawiciel Burmistrza Zdun,
 • Alicja Drejkarz-Ostój  - przedstawiciel Burmistrza Zdun.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XVIII/124/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Zdunach określiła trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz tryb jej działania. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach składa się z 9 członków, w tym 5 członków to przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie Gminy Zduny, 2 członków to przedstawiciele Rady Miejskiej w Zdunach oraz 2 członków to przedstawiciele Burmistrza Zdun. Członków Gminnej Rady powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

Protokół z I posiedzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia inauguracyjnego
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach

W dniu 12 lutego 2018 roku w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zdunach o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie inauguracyjne Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach I kadencji 2018 – 2020 zwołane przez Burmistrza Zdun, Tomasza Chudego.

W spotkaniu udział wzięli następujący Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach:

 • Burmistrz Zdun – Tomasz Chudy
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  • - Barbara Łasińska
  • - Sylwia Wawrzynowicz
  • - Alicja Stachowiak
  • jako słuchacz:
 • Roman Fórmański – przedstawiciel Honorowych Dawców Krwi w Zdunach
 • przedstawiciele Rady Miejskiej w Zdunach:
  • Elżbieta Kurkiewicz
  • Eugeniusz Koczorowski
 • przedstawiciele Burmistrza Zdun:
  • Władysław Ulatowski
  • Alicja Drejkarz-Ostój
 • W spotkaniu nie wzięli udziału:
  • Dariusz Dębicki, który przestawił usprawiedliwienie swojej nieobecności drogą elektroniczną – wydruk wiadomości stanowi załącznik do protokołu
  • - Beata Ptak

Spotkanie inaugurujące odbyło się wg zaplanowanego programu:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Uchwalenie porządku posiedzenia
 3. Wybór przewodniczącego Rady
 4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady
 5. Wybór protokolanta Rady
 6. Sprawy różne
 7. Zamknięcie posiedzenia

Otwierając spotkanie Burmistrz Zdun powitał przybyłych oraz odczytał zarządzenie o powołaniu GRDPP. Przedstawił zgromadzonym zaplanowany porządek obrad, na który członkowie Rady przystali.

W związku z pkt. 3 programu posiedzenia przystąpiono do wyboru struktur Rady.

Zgłoszono kandydaturę pani Barbary Łasińskiej jako kandydata na stanowisko przewodniczącego, która zgodziła się na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego, jednomyślnie wybrana została na funkcję przewodniczącego.

Eugeniusz Koczorowski zgłoszony został jako kandydat na stanowisko wiceprzewodniczącego, a Alicja Drejkarz-Ostój jako kandydat na stanowisko protokolanta. W/w osoby zgłoszoną propozycję zaakceptowały, a obecni w dwóch odrębnych głosowaniach jawnym jednogłośnie wybrali te osoby na funkcje. W wyniku przeprowadzonych głosowań Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego ukonstytuowała się następująco:

 • Barbara Łasińska – Przewodnicząca
 • Eugeniusz Koczorowski – Wiceprzewodnicząca
 • Alicja Drejkarz-Ostój –  Protokolant

Członkowie Rady podpisali listę obecności oraz udostępnili swoje adresy tradycyjne i  e-mail oraz telefony celem sprawnego przepływu informacji w obrębie Rady. Zbrano oświadczenia o niekaralności od zgromadzonych. Materiały poświęcone pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach publikowane będą w oficjalnym serwisie Urzędu Miejskiej w Zdunach – www.zduny.pl.

W ramach omówienia sprawach różnych Burmistrz omówił bieżącą sytuację dotyczącą współpracy gminy z organizacjami pozarządowym. Podkreślił, że powołanie Rady jest działaniem celowym, które z pewnością przyczyni się do lepszej współpracy organów władzy z III sektorem. Zauważył jednocześnie, że fakt funkcjonowania takiej rady jest znaczący w przypadku chęci udziału w różnych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Glos zabrała również Przewodnicząca Rady, która przypomniała członkom, iż Rada ma na celu reprezentowanie interesu wspólnego III sektora bez forsowania interesów pojedynczych organizacji.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Alicja Drejkarz-Ostój
Przewodnicząca:  Barbara Łasińska

Zduny, 12.02.2018