Aktualności

2023-10-13

herb Zdun

I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Zdunach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn zm.) oraz § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
Burmistrz Zdun
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na:
wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Zduny, stanowiącego własność Gminy Zduny.

Adres i oznaczenie nieruchomości:
Obręb: Zduny
Arkusz mapy: 9
Nr działki: 1815
Powierzchnia przedmiotu najmu : 150,45 m2
Nr KW: KZ1R/00027904/6
Właściciel: Gmina Zduny
Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy usytuowany jest w budynku Ratusza położonym w Zdunach, przy Rynek 1, o powierzchni użytkowej 150,45 m2 (składający się z: parter- sala o powierzchni 45,2 m2, pomieszczenie z zapleczem o powierzchni 20,29 m2, WC z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 7,1 m2, przestrzeń komunikacyjna 13,91 m2, pomieszczenie 11,20 m2, pomieszczenie 7,55 m2, poddasze- pomieszczenie o powierzchni 45,2 m2).
Uwagi:
1) umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat,
2) opłata za czynsz płatna do 10 dnia każdego miesiąca,
3) czynsz będzie aktualizowany raz do roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu ceni usług za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Wynajmującego,
4) poza wylicytowaną kwotą miesięcznego czynszu Najemca będzie zobowiązany do regulowania we własnym zakresie wszelkich opłat związanych z utrzymaniem lokalu tj. za energię elektryczną, gaz, wodę, nieczystości stale i płynne oraz podatek od nieruchomości,
5) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wejścia do pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku, a nie podlegających wynajmowi, po każdorazowym uzgodnieniu z Najemcą.
Termin i miejsce przetargu: 14 listopada 2023 roku o godz. 1000 – sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 700 zł netto/m-c +VAT 23%
Warunki przetargu
WADIUM w kwocie 50,00 zł
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10 listopada 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach - Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004.
2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto.
3. Tytuł wpłaty wadium winien wskazać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenielokalu, którego wpłata dotyczy.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu za wynajem za 2023 r. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na podane przez uczestnika przetargu konto.
5. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży.
PRZETARG
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
1) oryginału dowodu wpłaty wadium;
2) dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
3) osoby prawne lub inne podmioty – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny tj. wydany w okresie do trzech miesięcy przed przetargiem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) podmiotu oraz pełnomocnictwa, jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika z odpisu KRS lub CEIDG,
4) przedłożyć pisemne Oświadczenie przystępującego do przetargu:
- o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot przetargu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.) oraz nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń,
- o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, Regulaminie przetargu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.
Oferenci nie spełniający opisanych wyżej wymogów formalnych nie zostaną dopuszczeni do licytacji.
2. Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. minimum 10,00 zł. Minimalne postąpienie przy licytacji ceny najmu za lokal użytkowy wynosi 10,00 zł.
4. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
5. Burmistrz Zdun zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zduny reprezentowana przez Burmistrza. Kontakt: listownie: Rynek 2, 63-760 Zduny, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://zduny.bip.net.pl/ telefonicznie: (62) 721 50 01.
2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy najmu.
6. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora wskazanych wyżej, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
7. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
8. Informacja o wymogu zbierania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
9. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdunach.
Dodatkowych informacji udziela:
Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny w godzinach urzędowania nr tel. 62 7215001 wew. 22.
Sprawę prowadzi Paulina Boguszyńska.
Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

                                                                                                                                                          Z up. Burmistrza Zdun
                                                                                                                                                         Sekretarz Gminy Zduny
                                                                                                                                                       /-/ mgr Anna Pietrzak-Figlak

 

Ogłoszenie o przetargu w BIP