Aktualności

na zdjęciu herb Zdun

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LIII.363.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Promocja i ochrona zdrowiapod nazwą: Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa w Zdunach.

Ofertę w dniu 19 października 2023 r. złożył Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Rejonowy w Krotoszynie.

Wartość wnioskowanej dotacji – 700,00 zł, słownie: siedemset złotych 00/100.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl, w BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach. Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (biuro podawcze Urzędu, parter) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 27 października 2023 r.