Aktualności

na zdjęciu herb Zdun

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Baszkowie

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Baszków, stanowiącej własność Gminy Zduny, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka 82, o powierzchni 0,7500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę nr KZ1R/00024296/9:

- cena wywoławcza: 27.560,00 zł. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT (podstawa prawna: art.43 ust 1 pkt. 9 ustawy o VAT).

- wadium 2.700,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia: 23 sierpnia 2023 roku o godz. 1000 – sala sesyjna  Urzędu Miejskiego   w Zdunach, ul. Rynek 2.

Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/000242962/9 jest wolny od obciążeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18 sierpnia 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach -  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Dodatkowych informacji udziela:

- Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2 w godzinach urzędowania,  nr tel. 62 7215001 wew. 23.

Więcej infromacji: https://zduny.bip.net.pl/?a=3909