Program „Ciepłe mieszkanie”

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych 53 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych 36 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym 130 839,77 zł

Dane obejmują okres od początku trwania programu do 31.10.2023r.

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo tutaj: TUTAJ