Menu

Partycypacja w planowaniu – Razem zmieniamy Gminę Zduny

Gmina Zduny zakończyła etap poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i właścicielom działek za udział w spotkaniach i złożone uwagi i opinie.

 

Gmina Zduny otrzymała ponad 30 tys. złotych na przeprowadzenie konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na realizację poszerzonego procesu konsultacji z mieszkańcami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia.

Impulsem do opracowania planów była duża ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy, potrzeba budowy infrastruktury technicznej, podziały na działki budowlane,  konieczność uporządkowanie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania z Radnymi Rady Miejskiej w Zdunach, sołtysem, radą sołecką, KGW, Ochotniczą Strażą Pożarną i mieszkańcami. Zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Każdy z właścicieli gruntów na obszarze wsi Chachalnia zostanie poinformowany o procesie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do sposobu przeznaczenia poszczególnych działek.

Zapraszamy na spotkania:

W środę, 12 maja 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się spotkanie online z mieszkańcami i właścicielami działek. Z kolei w budynku świetlicy wiejskiej w Chachalni w dniu 22 maja 2021 r. między godz. 10.00 a 13.00 został uruchomiony punkt konsultacyjny.

plik foto id: 1400116843
plik foto id: 1400116844

Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poniżej:

plik foto id: 1400116855
plik foto id: 1400116856