Menu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, BEZPIECZEŃSTWA, OŚWIATY I KULTURY

Inspektor ds. administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi - Alicja Drejkarz-Ostój

Pokój nr 12 (biuro podawcze), parter, tel. 62 721 50 01, e-mail: zduny@zduny.pl

Zakres obowiązków: przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji; współpraca przy realizacji Programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej wraz z Punktem Potwierdzającym Profil Zaufany dla interesantów; realizacja zadań wynikających z wdrażania w urzędzie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Inspektor ds. kancelaryjnych - Magdalena Poprawska

Pokój nr 111 (sekretariat), pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01, e-mail: sekretariat@zduny.pl

Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza;  przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi, wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub innymi pracownikami Urzędu; 

Inspektor ds. obywatelskich – Jagoda Patryas

Pokój nr 107, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 21, e-mail: jagoda.patryas@zduny.pl

Zakres obowiązków: ewidencja i wydawanie dowodów osobistych; nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń. 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej – Barbara Fornal

Pokój nr 9, parter, tel. 62 721 50 01 wew. 26, e-mail: barbara.fornal@zduny.pl

Zakres obowiązków: przygotowywanie sesji rady oraz posiedzeń komisji; opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestru uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych i przekazywanie ich burmistrzowi.

Inspektor ds. ppoż - Robert Tyczyński

Informatyk – Kamil Rataj

Pokój 211, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 30, e-mail: kamil.rataj@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie strony internetowej Gminy Zduny oraz Biuletynu Informacji Publicznej; zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej Urzędu; dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych.

Inspektor ds. bhp, oświaty, kultury i kultury fizycznej - Ewelina Wrońska

Pokój 216 drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 34, e-mail: ewelina.wronska@zduny.pl

Zakres obowiązków: kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp; nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli; prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych; prowadzenie rejestru instytucji kultury; prowadzenie spraw w zakresie kultury fizycznej.