Menu

Opłaty za śmieci

Związek Międzygminny Eko-Siódemka, informuje: zgodnie ze zmianami wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lutego 2015 r. - KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE PODLEGA ZAOKRĄGLENIU.

INFORMACJA DOT. STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJE OD LISTOPADA 2020 R.

Od  listopada 2020 r. obowiązuje stawka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 29,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Nie ma również możliwości nieselektywnego zbierania odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości dwukrotności stawki, tj. 59,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w jest złożenie przez właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zawierającej oświadczenie dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Fakt posiadania kompostownika będzie przez pracowników Związku weryfikowany. 

__________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. opłata za wpłaty gotówkowe za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonywane w oddziałach oraz agencjach banku PKO BP S.A. wynosi 0,80 zł.

Osoby zainteresowane uzyskaniem gotowych blankietów wpłat za odpady, mogą zgłosić zapotrzebowanie w biurze Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie oraz w biurach terenowych w Cieszkowie, Kobylinie, Sulmierzycach i Zdunach.

Uprzejmie przypominamy, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca. Opłatę wnosimy za miesiąc poprzedni. Wysokość opłaty oraz indywidualny numer konta, na które należy uiszczać opłaty widnieje na potwierdzeniu złożenia deklaracji. Na podstawie w/w potwierdzenia należy dokonywać wpłat za kolejne miesiące.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:

  1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
  2. w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub od zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklarację można pobrać osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie lub w biurze terenowym związku (Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, pokój 213) oraz ze strony internetowej http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/deklaracje

Informujemy również, że rodzinom wielodzietnym przysługuje obniżona opłata na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. W celu uzyskania obniżonej opłaty należy złożyć oświadczenie, które dostępne jest na stronie www.eko7.krotoszyn.pl w zakładce Deklaracje/Oświadczenia bądź pobrać je osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA lub w biurze terenowym związku (Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, pokój 213).