Menu

Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy

Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w Zdunach istnieje od 2010 r.
Jest organizacją pozarządową o statusie OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) od 2015 r.

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000349200
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 301355813
Urząd Skarbowy - nr NIP: 621-17-92-550

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • - Ochrona i promocja zdrowia

 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
plik foto id: 1400005261

Ewa Dziewaczyńska, prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy w Zdunach

W skład Zarządu wchodzą:

 • Alicja Stachowiak - Wiceprezes,
 • Maria Całujek - Członek zarządu,
 • Teresa Adamiak - Członek zarządu,
 • Danuta Stępień - Członek zarządu.

Kontakt telefoniczny pod nr. tel. 667 354 374, 785 550 814
lub pod adresami e-mail: ewadziewaczynska@wp.pl, alicjastachowiak@onet.pl