Menu

Koła Gospodyń Wiejskich

Zduny

Koło Gospodyń Wiejskich w Zdunach powstało 22 marca 1965 r. Jego założycielką była Maria Szumacher, przewodnicząca Powiatowego KGW w Krotoszynie. W spotkaniu organizacyjnym uczestniczyło 12 pań. Przewodniczącą koła została H. Markowska, w jej domu odbywały się pierwsze spotkania. Pod koniec 1965 r. organizacja ta liczyła 35 członkiń. KGW przeprowadzała w tym czasie kursy szycia i pieczenia, odbywały się one w Szkole Podstawowej w Zdunach. Koło zajmowało się też dystrybucją ptaków hodowlanych: kurczaków, kaczek, gęsi, indyków. Gospodynie sprzedawały paszę dla inwentarza. Współpracowały z miejscowym Kółkiem Rolniczym i Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Zdunach.

Organizowano konkursy na najładniejszy ogród w mieście. Przy KGW prowadzone były bezpłatne kursy szkoleniowe uprawniające do prowadzenia gospodarstw rolnych. Powstał zespół taneczny dla dzieci i młodzieży.

W 1970 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Zdunach liczyło 150 członkiń, kobiety regularnie spotykały się w pomieszczeniach należących do ówczesnej Cukrowni. W tym czasie gospodynie uruchomiły wypożyczalnię naczyń kuchennych. Organizowały wiele kursów z zakresu zdrowego żywienia, gotowania, robótek ręcznych, haftu itd. Członkinie Koła wyjeżdżały też na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Rok rocznie spotykają się z okazji Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka czy Dnia Seniora.

Od 1978 r. nową siedzibą KGW stał się wybudowany w tym czasie Dom Strażaka.

Od 1994 r. przewodniczącą KGW jest Elżbieta Kaczmarek. W 2006 r. koło w Zdunach obchodziło uroczystość 40-lecia swojej działalności. Obecnie, organizacja ta liczy ponad 100 członkiń które spotykają się ze sobą kilka razy w roku.

  • Przewodnicząca: Danuta Kręc
  • Z-ca: Krystyna Kasprzak
  • Sekretarz: Maria Wiśniewska
  • Skarbnik: Stanisława Pankiewicz
  • Kronikarz: Maria Skałecka

Baszków

W 1999 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Baszkowie obchodziło swoje półwiecze istnienia. Działalność koła w tym okresie, koncentrowała się na pomocy gospodyniom domowym w unowocześnianiu ich gospodarstw. Organizowano kursy gotowania, pieczenia, szycia, kroju. Prowadzono także spotkania promujące zdrowy styl życia. Obecnie przewodniczącą organizacji jest Irena Stach. Do KGW w Baszkowie należy ok. 30 pań.

Obecnie KGW Baszków zawiesiło swoją działalność.

  • Kontakt: Irena Stach

Bestwin

Początki Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie sięgają roku 1963. Przez lata gospodynie domowe uczestniczyły w różnego rodzaju kursach i szkoleniach (kroju, pieczenie, racjonalnego żywienia). Obecnie, do KGW należy ok. 20 kobiet, które spotykają się z okazji imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień Matki). Funkcję przewodniczącej pełni Magdalena Konrady.

  • Przewodnicząca: Magdalena Konrady

Chachalnia

Koło Gospodyń Wiejskich w Chachalni liczy ok. 20 członkiń. Od 1964 r. przewodniczącą KGW jest pani sołtys - Maria Grzesiak. Działalność koła ogranicza się obecnie do organizowania kilku w ciągu roku spotkań okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Babci). Dawniej gospodynie z Chachalni uczestniczyły w różnego rodzaju kursach, organizowały też wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

  • Kontakt: Maria Grzesiak

Konarzew

Do Koła Gospodyń Wiejskich w Konarzewie należy ok. 20 kobiet. KGW (razem z jednostką OSP i samorządem wiejskim) organizuje pikniki rodzinne, na których bawi się cała wieś i zaproszeni goście. Gospodynie podejmują się również organizacji zabawy andrzejkowej, karnawałowej, balu przebierańców dla najmłodszych czy Dni Dziecka. W 2005 r. KGW w Konarzewie obchodziło 40-lecie swego istnienia. Pierwszą przewodniczącą była Bogumiła Bielawna (1964-1968), obecnie funkcję tą pełni Sławomira Ryba. Dawniej przy kole, działał zespół śpiewaczy "Konarzewianki", który brał udział w wielu przeglądach folklorystycznych.

Przy KGW w Konarzewie działa koło młodzieżowe, do którego należy około 40 osób. Chłopcy i dziewczęta regularnie spotykają się w świetlicy wiejskiej, organizują wolny czas dla najmłodszych, sami bawią się na dyskotekach lub oglądają telewizję. Świetlica stała się dla nich przyjaznym miejscem spotkań. Przy młodzieżowym kole istnieje zespół taneczny. Członkowie koła pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez, które pilotuje KGW.

Koło z Konarzewa, w zorganizowanych w 2004 r. w Krotoszynie "Culinariach", zdobyło "Laur Złotej Kaczki". Jurorzy uznali, że gospodynie z Konarzewa przygotowały najlepszą nadziewaną kaczkę z modrą kapustą i ziemniakami.

  • Kontakt: Sławomira Ryba

Perzyce

Koło Gospodyń Wiejskich w Perzycach założone zostało 16 marca 1950 r. przez Antoninę Miedzińską (pierwszą prezes) i Stanisławę Pankiewicz. Przez lata swojej działalności, KGW podejmowało wiele interesujących inicjatyw, m.in. ogłaszało konkursy czytelnicze, kursy kroju, szycia, gotowania, haftu, spotkania propagujące zdrowy styl życia, promujące zdrowie.

Członkinie koła brały udział w konkursach na najpiękniejszy przydomowy ogród i najczystszą zagrodę. Organizowały wystawy kwiatów, warzyw, owoców. Uczestniczyły w jednodniowych wycieczkach i pielgrzymkach autokarowych. W latach osiemdziesiątych, przy KGW w Perzycach, działał zespół śpiewaczy "Perzyczanki". Uczestniczył on w wielu przeglądach zespołów folklorystycznych, działających przy KGW. W trakcie imprez plenerowych członkinie koła prezentowały różnego rodzaju inscenizacje obrzędowe.

Obecnie członkinie KGW w Perzycach, spotykają na imprezach okolicznościowych, z perzyckim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, współorganizują wiejskie przedsięwzięcia. Od 1986 r. przewodniczącą koła jest Maria Marszałek.

  • Kontakt: Maria Marszałek